Bağla

Login və ya Yeni qeydiyyat

Şifrəni unutmusan?


İmam Hüseyn (ə) haqqında

 • Müəllif  Asef

Həzrət Məhəmməd peyəmbərin (s) sevimli nəvəsi mam Hüseyn (ə) 626-c ildə Mədinə əhərində dünyaya göz açmdr. Sevimli peyəmbərimizin tərbiyəsilə böyüyüb boya-baa çatm mam Hüseyn öz parlaq həyat ilə insanla iftixar gətirən, qəhrəmanlq nümunəsi olan bir öndər kimi bəər tarixinə dümüdür.
Deyirlər vaxt hər eyi əhatə edir. Zaman saxlamaq, vaxt durdurmaq qeyri-mümkündür. Zaman öz axar ilə hərəkət edir və ba verən hadisələrin üzərinə tarixin qara pərdələrini çəkir. llər, əsrlər keçdikcə ba verən hadisələr bir tarixə çevrilir. Lakin bəzən bu hadisələr vaxt üstələyərək keçmiin qaranlq pərdələrini parçalayr. Bu hadisələrin tarixi üstələyib xatirələrdə yaamasna da insan səbəb olur. Zamann fövqündə durma isə yalnz və yalnz əxsiyyətlər bacarr. nsan öz əməli, gördüyü ilə zaman məfhumundan kənara çxa bilir. Belə tarixi əxsiyyətlərdən biri də 1400 il əvvəl yaam slam dünyasnn böyük əxsiyyətlərindən biri, Peyəmbərimizin sevimli nəvəsi mam Hüseyn olmudur.
"Mənim mübarizəmin məqsədi cəddim Məhəmmədin ümmətini haqq yoluna yönəltməkdir..." deyib mübarizəyə qalxd mam Hüseyn! slam dinini gələcək nəsillərə olduu kimi çatdrmaq, zülmkarl ifa edib cəmiyyətdə ədaləti bərqərar etmək, Allahn haramlarn haram, halal buyurduqlarn halal bilsinlər deyə öz yaxnlaryla böyük bir ordu ilə üz-üzə dayand mam Hüseyn! O, insanlara haqq çatdrmaq üçün bu yolda hər eyini, hətta cann belə qurban verdi. mam ən sadiq səhabələrinin, əzizlərinin ölümünə, ailəsinin əsir düməsinə belə raz oldu, lakin ədalət urunda mübarizədən bir an olsun çəkinmədi.
Hələ salnda ikən Əməvi xilafətinin bünövrəsini qoymu Muaviyə özündən sonra olu Yezidi hakimiyyətə gətirmək qərarna gəlmidi. Tarixdən məlum olduu kimi, Yezid slam dininin buyuruqlarna zidd olan ilərə yol verir, içki içir və müsəlmana, xüsusilə də xəlifəyə yaramayan əxlaqsz hərəkətlər edirdi. Əlbəttə ki, mam Hüseyn Yezid kimi bir insann müsəlmanlara xəlifəlik etməsinə raz ola bilməzdi.
mam "Əgər Yezid kimi bir adam ümmətin rəhbərliyini ələ alarsa, onda slamn fatihəsini oxumaq, matəm saxlamaq lazmdr" deyə buyurmudur.
Beləliklə, Muaviyə hicri tarixi ilə 60-c ildə vəfat edir. Onun ölümündən sonra Yezid əmisi olu Vəlidə məktub yazb mam Hüseyndən beyət almasn tələb etdi. Əks təqdirdə mamn ban kəsib ona göndərməsini istədi. Yezidin planlarndan xəbər tutan mam Hüseyn Mədinədən Məkkəyə yola düür. Bunu eidən kufəlilər ona məktub yazaraq rəhbərlik üçün mam Kufəyə dəvət etdilər. Tarixçilərin verdiyi məlumatlara görə, bu qəbildən olan məktublarn say on iki minə çatmd. Vəziyyəti belə görən mam Hüseyn öz əmisi olu Müslimi Kufəyə göndərir. Kufəlilər mama beyət etmək üçün Müslimin yanna gəlirlər. Beyət aldqdan sonra Müslim, mam məktub vasitəsilə Kufəyə dəvət edir.
Yezidin tərəfdarlar isə vəziyyəti belə görüb ondan tez tədbir görməsini istəyirlər. Yezid bu xəbəri eidən kimi öz adamlar vasitəsilə camaat var-dövlət və qorxu ilə ələ alr, Müslimi isə öldürtdürür. Beləliklə, Yezidin yaxn silahdalarndan olan bn Ziyad Kufəni tam nəzarət altna alaraq əhərə gələn yollar balayr.
Bu zaman mam Məkkədə olduundan Müslimin ölümündən xəbərsiz idi və artq əvvəlcədən planladrd kimi Kufəyə yola düdü. Karvan Sələbiyyə məntəqəsinə çatanda mam Hüseyn Müslimin əhid olmas xəbərini eitdi. Ba verən hadisədən xəbər tutan mam gələcəkdə nələrin ola biləcəyini anlayaraq hamn bir yerə toplad və onlara Mədinəyə qaytma təklif etdi. nsanlarn bəziləri dald və mam Hüseyn ən yaxn səhabələri ilə birlikdə öz yoluna davam etdi.
Artq Məhərrəm ay girmidi. Kəraf adl məntəqəyə çatdqda tannm sərkərdə Hürrün baçlq etdiyi Kufə ordusu gəlib onlara yetidi. Onlar mam Hüseynin qarsn kəsərək Mədinəyə qaytmasn əngəllədilər. Bu zaman hələ ki su mam və onun dəstəsinin ixtiyarnda idi. mam sədaqətli səhabələrindən dümənə su verilməsini və ümumiyyətlə hər hans bir qardurmaya yol verilməməsini istədi. Lakin mamn əsgərləri yollarna davam etdikcə bu dəfə su dümən əlinə keçir. Fərat çayn nəzarət altna alan ordu Peyəmbər ailəsinə su verməkdən imtina edir. Qeyd etmək yerinə düərdi ki, mamn kiçik dəstəsi içərisində qadnlar, hətta kiçik yal uaqlar belə var idi. mam Hüseyn dümən qoununa su verərkən öz mənəviyyat, insanl, Peyəmbər övladnn əxlaqna yaraan bir hərəkət etdi. Çünki o, məsum bir əxsiyyət idi və hər iki dünyada Rəbbinin razln qazanmaqdan baqa bir məqsədi yox idi. Suyun qarsn kəsərək Peyəmbər balalarn, mamn səhabələrini susuz qoymaq isə zülmkarlara - Yezid qoununa xas olan bir xüsusiyyət idi.
Beləliklə, çətinlik, əzab-əziyyət, məəqqətlə dolu 9 gün arxada qald. Məhərrəm aynn 9-u Kufə ordusu mam Hüseynə ya təslim olaraq Yezidə beyət etməyi, ya da döyüməyi təklif edir. mam Hüseyn əhid olma Yezid kimi bir ərəfsizə beyət etməkdən üstün bildi və "Bizim kimilər Yezid kimilərə beyət etməz" deyə buyurdu. mam gecəni yaxnlar ilə birlikdə ibadət etmək üçün qoundan bir günlük möhlət istəyir. Səhabələr gecəni səhərədək namaz qlr, dua edir, bir sözlə Allah zikr etməklə baa vururlar.
Aura günü (Məhərrəmin 10-u) zahirən iki müsəlman dəstə qar-qarya dayand. Hər iki tərəfdən "Allahu Əkbər" sədalar ucalsa da, dəstələrdən biri slama xəyanət edərək ziyana urayanlar, digəri isə Peyəmbərin haqq yolunun keiyində dayananlar idi. Bir tərəfdə Allah aiqləri öz sevdikləri Allaha sevgilərini bəyan edir, digər tərəfdə isə slamn həqiqi prinsiplərinə qar çxaraq Peyəmbər ailəsini qətlə yetirməyə hazr olan münafiqlər dəstəsi dayanrd...
Döyüdən əvvəl mam Hüseyn son dəfə olaraq Peyəmbərin əbasn geyinib dümənə tərəf yolland və özünün son xütbəsini oxudu. Ümumiyyətlə, mam oradaklara bir neçə dəfə xütbələr demi, Yezid hakimiyyətinin bütün slam dünyas üçün bir ləkə olduunu xatrlatmdr, onlar zülmə ba əyməməyə, ədalətli olmaa və haqq batilə qurban verməməyə çarmdr. Bu xütbədən sonra kufəlilərin tannm sərkərdəsi olan Hürr yanl yolda olduunu anlayr. O, öz əməlindən peman olaraq mam Hüseyn tərəfinə keçir və bu döyü meydannda ilk əhid də elə Hürr Riyahi olur.
Hətta dümən tərəf mamn qucandak südəmər körpə - Əli Əsəri belə öldürməkdən çəkinmədilər. Onlar mam Hüseynin ban kəsərək nizəyə taxdlar və təhqiramiz əkildə am əhərinə xəlifə Yezidin hüzuruna apardlar. Döyü bitdikdən sonra ordu xeymələrə hücum çəkdi, onlar talan edərək od vurub yandrdlar. O qanl faciədən sonra Peyəmbər ailəsinin sa qalan üzvlərini əsir götürərək əl-qollar zəncirli ama gətirdilər. Lakin amda ba verən hadisələr Yezidin düündüyü nəticəni almasna mane oldu. mamn bacs Zeynəb, olu mam Səccad yolboyu kufəlilər qarsnda xütbələr söyləyir, Yezidin Kərbəlada törətdiyi qanl faciəni xalqa çatdrrdlar. o yerə çatmdr ki, dünən mama müxalif mövqedə duranlar indi ona matəm saxlayrdlar.
Kərbəlada ba verən bu qanl faciənin müsəlmanlar üçün böyük nəticələri oldu. mam Hüseyn kiçik bir dəstə ilə böyük bir ər imperiyasnn qarsnda "yox" deməyi bacard. mam haqq urunda, slam urunda mübarizəyə qalxd, bu yolda malndan, canndan keçdi, ən yaxn silahdalarn itirdi, ailəsinin əsir düməsinə raz oldu, lakin öz əqidəsindən dönmədi. O, azadlq məktəbinin bünövrəsini qoydu və öz qanyla əbədi olaraq azadlqsevər insanlarn qəlbinə azadlq toxumunu səpdi. Bəlkə də, tarixdə ilk dəfə olaraq məlub edən deyil, məlub olanlar qələbə çaldlar. Bu qiyam hər gün, hər yerdə insanlara zülmün, haqszln qarsnda "yox" deməyi öyrətdi. Nə qədər ki, yer üzündə zülm, ədalətsizlik, haqszlq var, mam Hüseyn məktəbi öz aktualln itirməyəcək.

Hüseynə yerlər alar, göylər alar,
Bətuli-Mürtəza Peyəmbər alar.
Hüseynin nohəsin Dilri yazanda ,
Müsəlman səhlidir ki, kafər alar.Oxşar mövzular:
 • Bu gün aşuradır
 • Hər gün Aşura-Hər yer Kərbəla!
 • Imam Hüseynin heyati
 • KəlamlaR
 • Tvbə - Allaha dn


 • Gerİ dön


  22 şərh

  • Burbry
  • 3 aprel 2014 16:44
  •  

  • Imam Huseyin Asura gunu dedi olum alcaqliqdan yaxsidir. Indi insanlar alcaqliqlar edirler, alcaqligi olumden ustun tuturlar. Imam Huseyine yerler aglar goyler aglar, Allah yolunda, din yolunda sehid oldu. Imam Huseyinin harda defn olunmasi deqiq bilinmesede alimler zenn edirlerki, onun basi Kerbalada defn olunmusdu. Allah rehmet elsein Imam Huseyine ve onunla birge sehid olan deqiq bilinmir lakin bele gosterilir tarixde 145 neferede allah rehmet elsein


  • Deniz
  • Xəbərlər: 2
  • Şərhlər: 2846
  • İCQ:


  • allah razi olsunnnnn

  • --------------------------------------------
   Dostlar sag olun.men gedirem.sentyabrin 1 -inden artiq sizlerler olmayacam.2 il boyunca sizsiz qalacagim ucun cox uzgunem.2 ilden sonra yene sizle olacagima soz verirem.bu muddet erzinde sizi coxxxxxxxxc ozluyecem.bu profili belke yaxin adamlardan birine isletmek ucun verecem.♡♥♡♥♡♥♡
  • sinem
  • Xəbərlər: 12
  • Şərhlər: 4703
  • İCQ:


  • ALLAH Razi Olsun Tesekkurler

  • --------------------------------------------
   Instagram : ilkin1995
  • İlkin
  • Xəbərlər: 10
  • Şərhlər: 2870
  • İCQ:


  • hm twk xebere gore

  • --------------------------------------------

  • Nika
  • Xəbərlər: 73
  • Şərhlər: 1043
  • İCQ:


  • teşekkurler

  • --------------------------------------------

  • ...
  • Xəbərlər: 128
  • Şərhlər: 2812
  • İCQ:


  • Xebere gore tewekkur

  • --------------------------------------------
   -------------- ---------------------------------------- $$$$$$
   ___________________________________$$$$$$$$$$
   ___________________________$$$____$$$$
   _________________________$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
   _______________________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
   _______________________$$$___$______$$$$$$$$$$
   ________________$$$$__$$$$_________________$$$
   _____________$__$$$$__$$$$$$$$$$$_____$____$$$
   __________$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$__$$$$__$$$$
   _________$$$$___$$$$$___$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
   ____$____$$$_____$$$$__________$$$___$$$$$$$
   __$$$$__$$$$_____$$$$_____$____$$$_____$
   __$$$$__$$$_______$$$$__$$$$$$$$$$
   ___$$$$$$$$$______$$$$__$$$$$$$$$
   ___$$$$$$$$$$_____$$$$___$$$$$$
   ___$$$$$$$$$$$_____$$$
   ____$$$$$$$$$$$____$$$$
   ____$$$$$__$$$$$___$$$
   ____$$$$$___$$$$$$
   ____$$$$$____$$$
   _____$$$$
   _____$$$$
   _____$$$$
  • Acemi cadi
  • Xəbərlər: 658
  • Şərhlər: 3131
  • İCQ:

  • HANDE
  • 3 may 2012 13:09
  •  

  • Allah razi olsun.Xebere gore twk


  • HANDE
  • Xəbərlər: 1
  • Şərhlər: 1267
  • İCQ:


  • Xebere Gore Twk

  • --------------------------------------------
   °•°•[•3w.Take.az|TeVeToGLu•]™°•°•
   Facebook -https://www.facebook.com/NuRLaNDaDaSoV / Tarkan_85@list.ru
  • Nurlan Dadasov
  • Xəbərlər: 18
  • Şərhlər: 824
  • İCQ: 518400426


  • Allah Razi Olsun..

  • --------------------------------------------

  • Xəbərlər: 0
  • Şərhlər: 4211
  • İCQ:


  • Emeyine,Ellerine ve en esasi Uerine sagliq.ALLAH razi olsun

  • --------------------------------------------
   Təmiz Tutmaq Üçün Savaşmazsan....
   Kirləndi Deyə Şikayət Etmeye Haqqin Yoxdur....

  • LeMaN
  • Xəbərlər: 76
  • Şərhlər: 2159
  • İCQ:


  • wekil cox geweng wekildi ALLAH razi olsun

  • --------------------------------------------
   http://s54.radikal.ru/i146/1008/a0/a6d956434810.jpg
  • Nermin
  • Xəbərlər: 5
  • Şərhlər: 562
  • İCQ:


  • ALLAHU EKBER HUSEYIN DEMEK CIHAA ALLAH RIZASI ICIN GEDMEK DEMEK


  • Xəbərlər: 0
  • Şərhlər: 157
  • İCQ:

  • NalaN
  • 19 may 2010 14:39
  •  

  • ALLAH RAZI OLSUN AMIN!


  • ...
  • Xəbərlər: 10
  • Şərhlər: 2405
  • İCQ:


  • Kərbəlada baş verən bu qanlı faciənin m


  • Nermi...
  • Xəbərlər: 0
  • Şərhlər: 118
  • İCQ:


  • ALLAH RAZI OLSUN!

  • --------------------------------------------
   MEN YENE DE SIZLERLEYEM DOSTLAR!!!!!!!!
  • AYDIN KERIMOV
  • Xəbərlər: 5
  • Şərhlər: 725
  • İCQ:

  • Master
  • 15 fevral 2010 19:19
  •  

  • miss-baku twk IMAM HUSEYN haqqinda xebere gore,inshallah sora oxuyub yene serh yazaciyem

  • --------------------------------------------

   "Qaça bilmədiyin Təcavüzdən Həzz al"

  • Aga
  • Xəbərlər: 5
  • Şərhlər: 1598
  • İCQ:

  • alix
  • 15 fevral 2010 18:29
  •  

  • cox sagolun.oxumaga deyer...

  • --------------------------------------------
   Bir tebessum yeter dnyan qəmi, kədəri ilə bir kənara qoyub, xəyallar aləmində xo gəzintilərə xmaa. Gzəl grb, gzəl dnməyə...

  • Alix(ada)
  • Xəbərlər: 3
  • Şərhlər: 936
  • İCQ:


  • Allah razi olsun xebere gore twk-ler

  • --------------------------------------------
   Məm Sözə Qulağ Asan oğLanam Asıram Asıram axırda öz bildiymi edirəm ! :)
  • No Name :)
  • Xəbərlər: 162
  • Şərhlər: 8498
  • İCQ:


  • IMAM HUSEYIN HAQQINDA NE QEDER YAXWI SOZLER DESEK BELE COOOX AZDI TWK-LER MUELLIFE


  • vasif
  • Xəbərlər: 8
  • Şərhlər: 995
  • İCQ:


  • Ela yazidir Allah sizden razi olsun cox super yazidir...!

  • --------------------------------------------
   INSANA HEYATDA VERILMISH EN BOYUK PAY VE CEZA SEVGIDIR...!!! priyatno

  • Sebuhi
  • Xəbərlər: 2
  • Şərhlər: 958
  • İCQ: 563638100

  • DJ_442
  • 15 fevral 2010 12:58
  •  

  • cox sagolun cox deyerli melumatdi

  • --------------------------------------------

  • Xəbərlər: 36
  • Şərhlər: 1589
  • İCQ:


  • Allah razi olsun xebere gore

  • --------------------------------------------
   055 269 93 14
   Kohne 2009-2010 istifadecilerden varsa yazsin.
   imza: Sadiq
  • Mirsadiq
  • Xəbərlər: 231
  • Şərhlər: 1840
  • İCQ:

  İnformasiya

  Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.
  Şərh əlavə etmək üçün sayta daxil olun və ya qeydiyyatdan keçin.

  ONLİNE

  «     Fevral 2020    »
  BeÇaÇCaCŞB
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  242526272829 
  Style I Style II Style III